Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΖΕΡΒΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ                                                                                 
Γραφείον ΙΙΙον                                                                                          ΙΙΙ
                                                αριθ. Πρωτ. 1001                            ΔΙΑΤΑΓΗ  14/6
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8037                                                                             

Έχων υπ’όψιν μου τας διεξαχθείσας επιχειρήσεις εναντίον των Γερμανών κατά την 23ην και 24ην Μα’ί’ου δ.ε είς τας περιοχάς ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – και ΚΡΑΝΙΑ – ΑΝΩ ΚΟΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟ παρά των Μονάδων της ΙΧ Μεραρχίας, ήτοι 24ου Συντ/τος, Τάγματος Σουλίου και ΙΧ Λόχου Στρατηγείου,
ΣΥΓΧΑΙΡΟΜΕΝ
άπαντας τους Διοικητάς, Αξιωματικούς και οπλίτας, ως και το Επιτελείον της Μεραρχίας δια τας επιδειχθείσας κατά τας επιχειρήσεις ταύτας, ενεργητικότηταν, ψυχραιμίαν και θάρρος μεθ’ ο ενεργήσαν προς απόκρουσιν κατ’αρχάς και διάλυσιν εν τέλει των επιτεθέντων τμημάτων του Κατακτητού.

                                                                                      Σ.Δ.Γ.Α 12-6-44
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
- ΙΧ Μεραρχία                                                                       Ο
- 24ον Σύνταγμα Πεζικού                                           Γενικός Αρχηγός
- Τάγμα Σουλίου
- ΙΧ Λόχος Στρατηγείου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                                              Ν. ΖΕΡΒΑΣ 
- ΙΙΙ, ΧΧ, Χ, ΥΙΙΙ Μεραρχίαι
- 3/40 Σύνταγμα

Δια την ακρίβειαν

το ΙΙΙον Γραφείον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου