Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

Στρατιωτικόν Σύμφωνον Γερμανών – ΕΛΑΣ
Στρατιωτικόν Σύμφωνον Γερμανών – ΕΛΑΣ

«Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι 1)Καπετάν Κίτσος, Διοικητής 2ου Τάγματος 31ου Συντάγματος ΕΛΑΣ, ενεργώντας ως αντιπρόσωπος της Ο.Μ.Μ (Ομάδος Μεραρχιών Μακεδονίας) με εξουσιοδότηση του μεράρχου ΧΙ Μεραρχίας Λασσάνη και 2) ταγματάρχης Έριχ Φένσκε διοικητής της μονάδος 31756, ως εκπρόσωπος των ενόπλων γερμανικών δυνάμεων της στρατιάς Αιγαίου, συνελθόντες σήμερα την 1ην Σεπτεμβρίου 1944 στο χωριό Λειβάδι περιφέρειας Θεσσαλονίκης συμφωνήσαμεν τα παρακάτω:
          1ον) Ο ΕΛΑΣ αναλαμβάνει την υποχρέωσι να μη εμποδίση την υποχώρησι του γερμανικού στρατού στην περιοχή της Ο.Μ.Μ μπαίνοντας σε κάθε εκκενούμενο τμήμα μετά την αναχώρηση και του τελευταίου γερμανού στρατιώτου.
          2ον) Παράλληλα η γερμανική Α.Σ.Δ.Μ.Α. υποχρεούται να διατάξη την αποχώρησι των ταγμάτων ασφαλείας από την πόλι της Θεσσαλονίκης την οποίαν και θα παραδώση στον εφεδρικόν ΕΛΑΣ και στην πολιτικήν οργάνωσι του ΕΑΜ σύμφωνα με λεπτομερειακό σχέδιο που τα δυο συμβαλλόμενα μέρη (Ο.Μ.Μ – Ε.Α.Μ και Γ.Α.Σ.Δ.Μ.Α.) θα καθορίσουν.
          3ον) Ο ΕΛΑΣ εγγυάται για τη ζωή των Γερμανών στρατιωτών που προσχώρησαν είς τας τάξεις του, φτάνει να υποσχεθούν πως θα πολεμήσουν στο πλευρό του ενάντια σε οιονδήποτε εχθρόν του Λαϊκού Στρατού.
4ον) Ο ΕΛΑΣ δεν φέρει καμμία ευθύνη αν αντιλαϊκές προδοτικές ομάδες επιτεθούν κατά γερμανικών δυνάμεων.
5ον) Η Γ.Α.Σ.Δ.Μ.Α θα παραχωρήση στον ΕΛΑΣ βαρύ οπλισμό και ανάλογο πολεμικό υλικό για την εξουδετέρωση των παραπάνω ομάδων.
6ον) Ο ΕΛΑΣ με τους όρους αυτούς και με την συνεργασία των Βουλγαρικών και Αλβανικών παρτιζάνικών τμημάτων αναλαμβάνει την καταπολέμησι των αντιλαϊκών παρτιζάνικων ομάδων.
Το σύμφωνο αυτό γράφτηκε σε δυο, το ένα στην ελληνική γλώσσα και το παρέλαβε ο ταγματάρχης Έριχ Φένσκε και το δεύτερο στη γερμανική και το παρέλαβε ο καπετάν Κίτσος.
                                                Λειβάδι 1 Σεπτεμβρίου 1944
Ο αντιπρόσωπος της Ο.ΜΜ                                      Για την Γ. Α. Σ. Δ. Μ. Α
        Καπετάν Κίτσος                                                      «Έριχ Φένσκε»
Κείμενο του Μυστικού Συμφώνου ΕΑΜ – Γερμανικού Στρατηγείου Θεσσαλονίκης, το προτώτυπον του οποίου κατετέθη υπό του Εθνικού Συνδέσμου Ελασιτών Μακεδονίας – Θράκης είς την εξεταστικήν Επιτροπήν του Ο.Η.Ε είς Θεσσαλονίκην.
Το προτώτυπον του ανωτέρω εγγράφου εξετέθη είς την εν Θεσσαλονίκη έκθεσιν πειστηρίων εν φωτοτυπία, συνοδευόμενον και υπό του πρωτοτύπου της προσκλήσεως ην απηύθυνεν ο Καπετάν Κίτσος προς τον Γερμανόν αξιωματικόν δια την υπογραφήν του συμφώνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου